• نام رویداد : جشن خنده
  • تاریخ برگزاری : مرداد ماه 1393
  • محل برگزاری : مجتمع بزرگ کوهسر
  • توضیحات : به نفع کودکان بی سرپرست گلستان علی (ع)


توضیحات

ارسال نظر