• نام رویداد : ضیافت خیریه کودکان گلستان علی (ع)
  • تاریخ برگزاری : رمضان 1389
  • محل برگزاری : رویال سنتر
  • توضیحات :


توضیحات

ارسال نظر